Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” informuje mieszkańców bloków Sikorskiego 63 i Sikorskiego 65C, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 16/2016 z dnia 30.08.2016 r., zmienia się stawkę opłaty eksploatacyjnej dla lokali spółdzielczych w naszych zasobach, w sposób następujący:

  • dla lokali zajmowanych przez Członków Spółdzielni z kwoty 1,58 zł/m² na 1,70 zł/m²,
  • dla lokali zajmowanych przez osoby nie będące Członkami Spółdzielni z kwoty 1,58 zł/m² na 1,80 zł/m²,
  • dla lokali zajmowanych bez tytułu prawnego ustala się odszkodowanie na rzecz Spółdzielni z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Spółdzielni na kwotę w wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa śląskiego wg Obwieszczenia Wojewody Śląskiego w danym kwartale, wg przedstawionego poniżej przykładowego wyliczenia:

    wskaźnik obowiązujący w kwartale x 3% / 12 m-cy = stawka zł/m².

Powyższe podwyżki są krokiem do urealniania opłat z tytułu użytkowania lokali w celu niwelowania różnicy powstałej pomiędzy kosztami a przychodami przeznaczonymi na utrzymanie i eksploatację nieruchomości, zgodnie z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak również jest to wykonanie zalecenia polustracyjnego wskazanego w ppkt h) listu z lustracji pełnej za okres 2008-2013 przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż ostatnia podwyżka opłaty eksploatacyjnej miała miejsce w maju 2001 r.