Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, uruchomienie i serwis gwarancyjny instalacji fotowoltaicznej o mocy do 61,2 kWp, na dachu każdego z budynków wielolokalowych przy ul. Sikorskiego 63 i 65c w Myszkowie.

Zamówienie nie jest finansowane ze środków publicznych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. SIWZ wraz z załącznikami o nr: 2, 3, 4 dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.smmystal.pl) natomiast załączniki o nr: 1 dostępne są do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 63/81 w Myszkowie lub drogą mailową po uprzednim złożeniu wniosku na adres mailowy Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ”INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA DACHACH BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH UL. SIKORSKIEGO 63 I 65C W MYSZKOWIE NA POTRZEBY ZASILANIA CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKÓW. INWESTYCJA REALIZOWANA W RAMACH GRANTU OZE – nie otwierać przed dniem 10.06.2024 r. g. 12.30” i nazwą Oferenta w terminie do dnia 10.06.2024 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2024 r. o godz. 12.30 w biurze Spółdzielni.

Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszaniowa „Mystal” 42-300 Myszków, ul. Sikorskiego 63/81, tel.: (34) 313-18-54, mail: biuro@smmystal.pl.

W sprawach formalnych związanych z postępowaniem przetargowym osobą do kontaktu jest Pani Beata Huras, tel. 034 313 18 54 lub 508 197 726, natomiast w kwestiach technicznych Pan Edward Błaszak tel. 506 563 309.

SIWZ

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Charakter. obiektu i elementy instalacji fotowol. Sikorskiego 63

Charakterystyka obiektu i elementy instalacji fotowol. Sikorskiego 65c