Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 12/2024 z dn. 11.06.2024 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem:

– lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 11 m. 55 o powierzchni 46,19 m², III piętro.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 15,00 zł / m² + media. Wadium 500,00 zł.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu i odstąpienia przez wygrywającego przetarg od podpisania umowy wg projektu przedłożonego przez Spółdzielnię.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 do dnia 26.06.2024 r. do godz. 15.00. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 27.06.2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”, 42-300 Myszków, ul. Sikorskiego 63/81.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Sitek-Kowalczyk, nr tel. (34) 313 18 54.