Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w dniu 19 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zamknięcia przetargu na remont płyt balkonowych i wymianę balustrad balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego 63 i 65c bez wyboru oferty.

Powodem zamknięcia przetargu bez wyboru oferty jest wykluczenie Oferenta z przetargu przez Komisję przetargową ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych, pomimo wezwania do ich uzupełnienia. Ponadto złożona oferta znacznie wykracza poza możliwości finansowe Spółdzielni i jest wyższa niż sporządzony kosztorys wg którego został przyjęty przez Spółdzielnię koszt szacunkowy robót.