Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie działając na podstawie art. 8³ ust. 2 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1222 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 i 24 ust. 1 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 24.05.2019 r. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 15 w Myszkowie, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i asesora.

 3. Wybór 2 lub 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej.

 4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Komisję Skrutacyjną.

 6. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia.

 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SM Mystal z działalności w 2018 roku – podjęcie uchwały.

 8. Przyjęcie sprawozdania finansowego SM Mystal za rok obrotowy 2018 – podjęcie uchwały.

 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu SM Mystal z działalności w 2018 roku – podjęcie uchwały.

 10. Podział nadwyżki bilansowej za 2018 rok – podjęcie uchwały.

 11. Zamierzenia i kierunki działania Spółdzielni na 2019 rok i lata kolejne – podjęcie uchwały.

 12. Przeprowadzenie głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Czapli – Członka Zarządu za 2018 rok – podjęcie uchwały.

 13. Przeprowadzenie głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Beaty Huras – Członka Zarządu za 2018 rok – podjęcie uchwały.

 14. Przedstawienie projektu zmian do statutu Spółdzielni – podjęcie uchwały.

 15. Przedstawienie wniosku Pani Zofii Dudek w sprawie wykupu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” lokalu mieszkalnego – podjęcie uchwały.

 16. Przedstawienie wniosku Pana Krystiana Czerwińskiego w sprawie wykupu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” lokali mieszkalnych – podjęcie uchwały.

 17. Przedstawienie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 67 w sprawie zakupu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” fragmentów działek nr 10043/9, 10043/14 i 10043/16 – podjęcie uchwały.

 18. Przedstawienie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 65 w sprawie zakupu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” fragmentów działek nr 10043/9, 10043/12 i 10043/14 – podjęcie uchwały.

 19. Przedstawienie projektu zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” – podjęcie uchwały.

 20. Przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” – podjęcie uchwały.

 21. Przedstawienie kosztów związanych z centralnym ogrzewaniem oraz podgrzewem wody na budynkach spółdzielczych.

 22. Sprawy różne, wnioski, dyskusja.

 23. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.

 24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuje się, iż wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 24.05.2019 r., jak również protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 25.05.2018 r. będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” przy ul. Sikorskiego 63/81 na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi projektami uchwał w siedzibie Spółdzielni w okresie od 30.04.2019 r. do 24.05.2019 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

Uchwały dot. pkt 7-13 oraz 15-20 porządku obrad podejmowane są zwykłą większością ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, natomiast do podjęcia uchwał dot. pkt 14 porządku obrad konieczna jest większość 2/3 ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać – na piśmie – projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem może być zgłoszony najpóźniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i musi być podpisany przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do przygotowanych już projektów uchwał. Poprawka musi być sporządzona na piśmie i złożona w siedzibie Spółdzielni – wraz z uzasadnieniem – nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Członek bądź pełnomocnik biorący udział w Zgromadzeniu winien okazać się dowodem tożsamości.