Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie działając na podstawie art. 8³ ust. 2 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. z dnia 27 stycznia 2023 r., Dz.U. z 2023r., poz. 438) oraz § 23 ust. 1 i 24 ust. 1 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 16.06.2023 r. o godz. 17.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego przy ul. 11 Listopada 19 w Myszkowie (sala gimnastyczna), odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i asesora.

 3. Wybór 2 lub 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej.

 4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Komisję Skrutacyjną.

 6. Przedstawienie, stosownie do treści przepisu art. 93 par. 4 ustawy Prawo spółdzielcze, przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za okres 01.01.2018 – 31.12.2022 – podjęcie uchwały w sprawie oceny polustracyjnej.

 7. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.

 8. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia.

 9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SM Mystal z działalności w 2022 roku – podjęcie uchwały.

 10. Przyjęcie sprawozdania finansowego SM Mystal za rok obrotowy 2022 – podjęcie uchwały.

 11. Przyjęcie sprawozdania Zarządu SM Mystal z działalności w 2022 roku – podjęcie uchwały.

 12. Podział nadwyżki bilansowej za 2022 rok – podjęcie uchwały.

 13. Rozdysponowanie środków pieniężnych znajdujących się na funduszu inwestycyjnym – podjęcie uchwały.

 14. Zamierzenia i kierunki działania Spółdzielni na 2023 rok i lata kolejne – podjęcie uchwały.

 15. Przeprowadzenie głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Beaty Huras – Członka Zarządu za 2022 rok – podjęcie uchwały.

 16. Przeprowadzenie głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Pauliny Sitek-Kowalczyk – Członka Zarządu za 2022 rok – podjęcie uchwały.

 17. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026 – podjęcie uchwały.

 18. Przedstawienie wniosku Pana Krystiana Czerwińskiego w sprawie wykupu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” lokali mieszkalnych – podjęcie uchwały.

 19. Przedstawienie wniosku Pani Krystyny Warty w sprawie wykupu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” lokalu mieszkalnego – podjęcie uchwały.

 20. Sprawy różne, wnioski, dyskusja.

 21. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.

 22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 16.06.2023 r., jak również z protokołem Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2022 r. można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.smmystal.pl w internetowej usłudze „net-Czynsze” po zalogowaniu się na indywidualne konto mieszkańca – w zakładce Informacje (konto mieszkańca można założyć podczas wizyty w biurze SM „Mystal”, po okazaniu dowodu osobistego) oraz w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” przy ul. Sikorskiego 63/81 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Rzeczone sprawozdania i projekty dostępne będą nie później niż na 21 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z nimi.

Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad podejmowane są zwykłą większością ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać – na piśmie – projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem musi być podpisany przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do przygotowanych już projektów uchwał. Poprawka musi być sporządzona na piśmie i złożona w siedzibie Spółdzielni – wraz z uzasadnieniem – nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Członek bądź pełnomocnik biorący udział w Zgromadzeniu winien okazać się dowodem tożsamości.