Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie działając na podstawie art. 8³ ust. 2 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. z dnia 2 czerwca 2021 r., Dz.U. z 2021r., poz. 1208) oraz § 23 ust. 1 i 24 ust. 1 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 30.05.2022 r. o godz. 17.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego przy ul. 11 Listopada 19 w Myszkowie, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i asesora.

 3. Wybór 2 lub 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej.

 4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Komisję Skrutacyjną.

 6. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia.

 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SM Mystal z działalności w 2021 roku – podjęcie uchwały.

 8. Przyjęcie sprawozdania finansowego SM Mystal za rok obrotowy 2021 – podjęcie uchwały.

 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu SM Mystal z działalności w 2021 roku – podjęcie uchwały.

 10. Podział nadwyżki bilansowej za 2021 rok – podjęcie uchwały.

 11. Zamierzenia i kierunki działania Spółdzielni na 2022 rok i lata kolejne – podjęcie uchwały.

 12. Przeprowadzenie głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Beaty Huras – Członka Zarządu za 2021 rok – podjęcie uchwały.

 13. Przeprowadzenie głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Pauliny Sitek-Kowalczyk – Członka Zarządu za 2021 rok – podjęcie uchwały.

 14. Przedstawienie projektu zmian do statutu Spółdzielni – podjęcie uchwały.

 15. Przedstawienie wniosku Państwa Aleksandry i Damiana Będkowskich w sprawie wykupu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” lokalu mieszkalnego – podjęcie uchwały.

 16. Sprawy różne, wnioski, dyskusja.

 17. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.

 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.