Informujemy, że spłaty czynszu, opłaty za wodę, media i opłaty za korzystanie z garaży należy regulować do ostatniego dnia miesiąca, którego te opłaty dotyczą.

Opłaty z tytułu kredytu można regulować w okresach miesięcznych lub kwartalnych. W przypadku spłat kwartalnych, należności należy uiścić nie później niż do 20 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału.

Od zaległości w opłatach naliczane są odsetki ustawowe (obecnie stopa odsetek ustawowych wynosi 13,00%).

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Mystal”