Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie ogłasza przetarg nieograniczony na remont płyt balkonowych i wymianę balustrad balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego 63 i 65c.
Zamówienie nie jest finansowane ze środków publicznych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. SIWZ wraz z dokumentacją przetargową dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.smmystal.pl) oraz w biurze Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 63/81 w Myszkowie.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Remont płyt balkonowych i wymiana balustrad balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego 63 i 65c – nie otwierać przed dniem 30.12.2015 r. g.12:30” i nazwą Oferenta w terminie do dnia 30 grudnia 2015 r. do godz 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w biurze Spółdzielni.
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal” 42-300 Myszków ul. Sikorskiego 63/81, tel.: (34) 313-18-54, mail: biuro@smmystal.pl.

SIWZ – remont płyt balkonowych i wymiana balustrad balkonowych

Załącznik nr 1 do SIWZ przedmiar robót

Załącznik nr 2 do SIWZ  – specyfikacja techniczna wykonania i odbiór robót

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy na roboty