Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwał Zarządu nr 7/2015, 8/2015 i 9/2015 z dnia 03.02.2015 r. ogłasza przetargi nieograniczone na najem:

– lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul.  1 Maja 120/3 o powierzchni 36,94 m2 (parter). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 5,75 zł/m2 (stawka czynszu nie obejmuje mediów). Wadium wynosi 500,00 zł.

– lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul.  1 Maja 120/4 o powierzchni 15,23 m2 (parter). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 5,75 zł/m2 (stawka czynszu nie obejmuje mediów). Wadium wynosi 500,00 zł.

– lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul.  1 Maja 120/4a o powierzchni 21,70 m2 (parter). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 5,75 zł/m2 (stawka czynszu nie obejmuje mediów). Wadium wynosi 500,00 zł.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 najpóźniej do dnia 13.02.2015 r. do godz. 12.00.

Przetargi w formie licytacji odbędą się w dniu 13.02.2015 r. o godz. 12.30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargów jest Pani Paulina Bazan (tel. 034 313 18 54, mail p.bazan@smmystal.pl).