Spółdzielnia Mieszkaniowa „MYSTAL” w Myszkowie ogłasza przetarg ograniczony na wybór biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdań finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL” za lata 2013-2014 zgodnie z wnioskami z lustracji zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. SIWZ wraz z wzorem umowy dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.smmystal.pl) oraz w biurze Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 63/81 w Myszkowie.

Oferty należy składać w kopertach z napisem ,,BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH ZA LATA 2013-2014 W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MYSTAL”i nazwą Oferenta w terminie do dnia 02 października 2015 r. do godz 12.00. na adres Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal” 42-300 Myszków ul. Sikorskiego 63/81, tel.: (34) 313-18-54, mail: biuro@smmystal.pl.

SIWZ

WZÓR UMOWY