Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 14/2014 z dnia 13.06.2014 r. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

– działki gruntu nr ew. 8568/4 o pow. 92 m2 (KW nr CZ1M/00085276/6) położonej w 42-300 Myszków ul. Stawowa, zabudowanej budynkiem składu opału o pow. użytkowej 56,30 m2. Cena wywoławcza wynosi 24.245,00 PLN. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 najpóźniej do dnia 05.12.2014 r. do godz. 12.00.

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 05.12.2014 r. o godz. 12.30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Bazan (tel. 034 313 18 54, mail p.bazan@smmystal.pl).