Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 14/2014 z dnia 13.06.2014 r. oraz uchwały Zarządu nr 10/2021 z dn. 09.06.2021 r. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

  • prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 8568/4 o powierzchni 92 m² położonej w 42-300 Myszków, przy ul. Stawowej 2B, zabudowanej budynkiem składu opału o powierzchni 56,30 m² . Budynek ten przybudowany jest do budynku mieszkalnego przy ul. Stawowej 2B, od jego strony wschodniej. Wejście do budynku wyłącznie przez piwnicę budynku mieszkalnego. Pomieszczenie to połączone jest z kotłownią znajdującą się w piwnicy budynku mieszkalnego. Cena wywoławcza wynosi 11.070,00 PLN brutto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.107,00 PLN.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 najpóźniej do dnia 22.06.2021 r. do godz. 11.00.

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. o godz. 11.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”, 42-300 Myszków, ul. Sikorskiego 63/81.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Sitek, nr tel. (34) 313 18 54.