Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 13/2014 z dnia 13.06.2014 r. oraz uchwał Zarządu nr 86/2015 i 87/2015 z dn. 06.11.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
lokalu mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 120 m. 1 o powierzchni 35,58 m², parter, wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 7,56 m² oraz udziałem w gruncie działki nr 7004/61 o powierzchni 0,2265 ha. Cena wywoławcza wynosi 11.946,00 PLN. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.194,60 PLN.
lokalu mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 120 m. 2 o powierzchni 35,45 m², parter, wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 7,56 m² oraz udziałem w gruncie działki nr 7004/61 o powierzchni 0,2265 ha. Cena wywoławcza wynosi 11.902,00 PLN. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.190,20 PLN.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 najpóźniej do dnia 30.11.2015 r. do godz. 12.00. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 30.11.2015 r. o godz. 12.30.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.
Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Bazan,                          nr tel. (34) 313 18 54.