Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie ogłasza przetarg nieograniczony na remont płyt balkonowych i wymianę balustrad balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego 63 i 65c.
Zamówienie nie jest finansowane ze środków publicznych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. SIWZ wraz z dokumentacją przetargową dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.smmystal.pl) oraz w biurze Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 63/81 w Myszkowie.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Remont płyt balkonowych i wymiana balustrad balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego 63 i 65c – nie otwierać przed dniem 31.03.2017 r. g.12:00” i nazwą Oferenta w terminie do dnia 31 marca 2017 r. do godz 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 12.30 w biurze Spółdzielni.
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal” 42-300 Myszków ul. Sikorskiego 63/81, tel.: (34) 313-18-54, mail: biuro@smmystal.pl.

SIWZ sprawa nr 1/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 specyfikacja techniczna wykonania i odbiór robót

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 wzór umowy