Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem dla pieszych w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 65c.
Zamówienie nie jest finansowane ze środków publicznych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. SIWZ wraz z dokumentacją przetargową dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.smmystal.pl) oraz w biurze Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 63/81 w Myszkowie.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Remont drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem dla pieszych – nie otwierać przed dniem 15.05.2015 r. g.12:30″ i nazwą Oferenta w terminie do dnia 15 maja 2015 r. do godz 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 12.30 w biurze Spółdzielni.
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal” 42-300 Myszków ul. Sikorskiego 63/81, tel.: (34) 313-18-54, mail: biuro@smmystal.pl.

SIWZ sprawa nr 1_2015 – remont drogi wewnętrznej

Załącznik nr 1 do SIWZ – przedmiar robót

Załącznik nr 2 do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 3 do SIWZ – plan sytuacyjny – parametry

Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy na roboty