Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z dociepleniem stropodachu w budynku położonym w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 65c.

Zamówienie nie jest finansowane ze środków publicznych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu.

SIWZ wraz z dokumentacją przetargową dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.smmystal.pl) oraz w biurze Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 63/81 w Myszkowie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Remont pokrycia dachu na budynku Sikorskiego 65c wraz z dociepleniem stropodachu – Nie otwierać przed dniem 25.08.2014 r. g.12:00″ i nazwą Oferenta w terminie do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godz 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2014 r. o godz. 12.30 w biurze Spółdzielni.

Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal” 42-300 Myszków ul. Sikorskiego 63/81, tel.: (34) 313-18-54, mail: biuro@smmystal.pl.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – przedmiar robót

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenia Oferenta

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy na roboty