Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwał Zarządu nr 2/2017 i nr 3/2017 z dn. 04.01.2017 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem:

– lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 16A m. 60 o powierzchni 53,20 m², czwarte piętro

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 7,50 zł + media. Wadium 800,00 zł.

– lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 11 m.59 o powierzchni 29,94 m², czwarte piętro

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 8,50 zł./ m² + media. Wadium 500,00 zł.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 do dnia 19.01.2017 r. do godz. 12.30. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 19.01.2017 r. o godz. 13.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Sitek, nr tel. (34) 313 18 54.