Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 23/2016 z dn. 04.10.2016 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem:

– lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 16A m. 60 o powierzchni 53,20 m², czwarte piętro

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 8,50 zł / m² + media. Wadium 800,00 zł.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 do dnia 14.10.2016 r. do godz. 12.00. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 14.10.2016 r. o godz. 12.30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Sitek,                             nr tel. (34) 313 18 54.