Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 16/2022 z dn. 12.09.2022 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem:

– lokalu mieszkalnego przy ul. Stawowej 2 m. 2 o powierzchni 32,94 m², parter.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 12,00 zł / m² + media. Lokal wyposażony jest w centralne ogrzewanie. Wadium 500,00 zł.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu i odstąpienia przez wygrywającego przetarg od podpisania umowy wg projektu przedłożonego przez Spółdzielnię.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 do dnia 29.09.2022 r. do godz. 15.00. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 30.09.2022 r. o godz. 12.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”, 42-300 Myszków, ul. Sikorskiego 63/81.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Sitek-Kowalczyk, nr tel. (34) 313 18 54.