Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 16/2020 z dn. 14.10.2020 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem:

– lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 14 m. 1 o powierzchni 45,50 m², parter.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 10,00 zł / m² + media. Wadium 500,00 zł.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 do dnia 27.10.2020 r. do godz. 15.00. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 28.10.2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni ul. Sikorskiego 63/81 w Myszkowie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Sitek, nr tel. (34) 313 18 54.