Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 16/2018 z dnia 10.10.2018 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem:

lokalu mieszkalnego przy ul. Stawowej 2 m. 1 o powierzchni 48,30 m², parter.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 9,50 zł / m² + media. Wadium 500,00 zł,

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A.

nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 do dnia 26.10.2018 r. do godz. 11.30. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 26.10.2018 r. o godz. 12.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Aneta Gajdzik,

nr tel. (34) 313 18 54.