Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 6/2018 z dn. 22.02.2018 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem:

– lokalu mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 120 m. 4 o powierzchni 36,93 m², parter.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 6,50 zł / m² + media. Wadium 500,00 zł,

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 do dnia 14.03.2018 r. do godz. 11.30. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 14.03.2018 r. o godz. 12.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Sitek, nr tel. (34) 313 18 54.