Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę węzłów cieplnych c.o. i c.w.u. dla potrzeb budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 63 i 65c w Myszkowie.
Zamówienie nie jest finansowane ze środków publicznych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. SIWZ wraz z załącznikami o nr: 4, 5, 6 dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.smmystal.pl) natomiast załączniki o nr: 1, 2, 3 dostępne są do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 63/81 w Myszkowie.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ BUDOWA WĘZŁÓW CIEPLNYCH C. O. I C.W.U. DLA POTRZEB BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO 63 I 65C W MYSZKOWIE– nie otwierać przed dniem 06.07.2020 r. g.12:00” i nazwą Oferenta w terminie do dnia 6 lipca 2020 r. do godz 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 12.30 w biurze Spółdzielni.
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal” 42-300 Myszków ul. Sikorskiego 63/81, tel.: (34) 313-18-54, mail: biuro@smmystal.pl.

SIWZ – przetarg nieograniczony 1

Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy