Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 5/12/2013 z dnia 20.12.2013 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul. Millenium 19A m. 17 o powierzchni 48,85 m2 (parter). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 10,50 zł / m2 (stawka czynszu nie obejmuje mediów). Wadium wynosi 500,00 zł.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 do dnia 15.01.2014 r. do godz. 12.00.

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 15.01.2014 r. o godz. 12.30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Bazan.