Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 17/2019 z dn. 17.07.2019 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem:

– lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhoffa 29a m. 17 o powierzchni 62,80 m², II piętro.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 9,00 zł / m² + C.O. + media. Wadium 800,00 zł.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 do dnia 31.07.2019 r. do godz. 10.30. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 31.07.2019 r. o godz. 11.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Sitek,                          nr tel. (34) 313 18 54.