Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwały Zarządu nr 47/2015 z dnia 03.06.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem:

– lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul.  Wyszyńskiego 11/28 o powierzchni 46,45 m2 (IV piętro). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 9,00 zł/m2 (stawka czynszu nie obejmuje mediów). Wadium wynosi 500,00 zł.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 najpóźniej do dnia 22.06.2015 r. do godz. 12.00.

Przetargi w formie licytacji odbędą się w dniu 22.06.2015 r. o godz. 12.30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargów jest Pani Paulina Bazan (tel. 034 313 18 54, mail p.bazan@smmystal.pl).