Zarząd SM „Mystal” na podstawie uchwał Zarządu nr 33/2014 i 34/2014 z dnia 06.05.2014 r. ogłasza przetargi nieograniczone na najem:

– lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul. Zamenhoffa 29A/17  o powierzchni 62,80 m2 (drugie piętro). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 6,50 zł / m2 (stawka czynszu nie obejmuje mediów). Wadium wynosi 800,00 zł.

– lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul.Wyszyńskiego 11/59  o powierzchni 29,94 m2 (czwarte piętro). Stawka wywoławcza czynszu wynosi 8,50 zł / m2 (stawka czynszu nie obejmuje mediów). Wadium wynosi 500,00 zł.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 najpóźniej do dnia 16.05.2014 r. do godz. 12.00.

Przetargi w formie licytacji odbędą się w dniu 16.05.2014 r. o godz. 12.30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Bazan (tel. 034 313 18 54, mail p.bazan@smmystal.pl).