Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwał Zarządu nr 69/2015, 70/2015 i 71/2015 z dn. 23.09.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem:
– lokalu mieszkalnego przy ul. Millenium 15A m. 5 o powierzchni 36,56 m², pierwsze piętro.
Stawka wywoławcza czynszu wynosi 8,00 zł / m² + media. Wadium 500,00 zł.
– lokalu mieszkalnego przy ul. Millenium 17A m. 9 o powierzchni 22,14 m², drugie piętro.
Stawka wywoławcza czynszu wynosi 5,75 zł / m² + media. Wadium 500,00 zł.
– lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 16A m. 29 o powierzchni 36,40 m², czwarte piętro.
Stawka wywoławcza czynszu wynosi 9,00 zł / m² + media. Wadium 500,00 zł.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny przedstawić dowód wpłaty wadium wpłaconego na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 16 1020 2498 0000 8902 0017 9630 do dnia 05.10.2015r. do godz. 12.00. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 05.10.2015r. o godz. 12.30.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań z oferentem, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyny.
Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pani Paulina Bazan, nr tel. (34) 313 18 54, mail p.bazan@smmystal.pl).