W dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie zmiana specustawy o COVID-19, która wniosła wiele zmian, między innymi w zakresie  funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, w tym organizacji Walnego Zgromadzenia Członków.

W/w specustawa zakłada, że jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.