W związku ze zmianą powierzchni użytkowej części lokali mieszkalnych, dokonanej na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji lokali oraz zgłoszeniem przedmiotowej zmiany do Banku PKO BP S.A. celem naliczania wysokości spłat rat kredytu od aktualnej, zinwentaryzowanej powierzchni mieszkania od 1 stycznia 2018 r., pragniemy uspokoić mieszkańców lokali obciążonych kredytem, których zmiana powierzchni dotyczy i przedstawiamy pismo otrzymane od Banku PKO, potwierdzające, że zmiana wprowadzona została przez bank od dnia 01.01.2018 r. Tym samym nadmieniamy, iż bezzasadne są obawy części mieszkańców, dot. obciążania przez bank kredytem wstecz od zinwentaryzowanej powierzchni.

pismo PKO