rodo_maj

 

 

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal”z siedzibą w Myszkowie, ul. Sikorskiego 63/81, 42-300 Myszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000062857, (dalej: „Spółdzielnia”). Dane kontaktowe Spółdzielni : tel. 34 313 18 54, adres e-mail:  biuro@smmystal.pl.

Dane osobowe uzyskane przez Spółdzielnię przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/decyzji o przydziale, w celu wykonania obowiązku prawnego lub służy realizacji prawnie uzasadnionego interesu.

Jeżeli wykorzystanie Państwa danych przez Spółdzielnię nie jest konieczne do w/w celów, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych, np. w celu ułatwienia kontaktów lub udostępnienie danych innym podmiotom współuczestniczącym w prowadzeniu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w ramach statutowych obowiązków Spółdzielni. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, jednak nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu są wykorzystywane w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy lub innych zobowiązań umownych dotyczących użytkowania lokali (podstawa prawna: wykonanie umowy – art. 6 ust.1 pkt b RODO),

2. wykonania ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych ( podstawa prawna: obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 pkt c RODO), a w szczególności:

1) rozliczania opłat z tytułu użytkowania lokali: opłat eksploatacyjnych, opłat za administrowanie, czynszu, opłat niezależnych od spółdzielni (np. opłat za wywóz odpadów komunalnych, podatków, opłat za dostawę wody i CO),

2) wykonywania obowiązków Spółdzielni, w tym prowadzenia rejestru członków Spółdzielni,

3) przeprowadzania lustracji działalności Spółdzielni ,

4) wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych.

3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w tym prowadzenia działań windykacyjnych (podstawa prawna : nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 pkt f  RODO),

4. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne(podstawa prawna : nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 pkt f  RODO),

5. realizacji innych obowiązków wynikających ze Statutu Spółdzielni(podstawa prawna : nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 pkt f  RODO).

Pewne Państwa dane uzyskujemy w sposób pośredni: np., jeśli będą Państwo płacić za pośrednictwem banku, to Spółdzielnia wejdzie w posiadanie informacji o tym, z jakiego rachunku bankowego dokonali Państwo zapłaty. Dane te będą przetwarzane w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, ewentualnie w celu dokonania zwrotów, w celu dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.

Państwa dane osobowe przekazujemy:

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

1) realizującym usługi serwisowe, remontowe, modernizacyjne lub budowlane,

2) dokonującym odczytów i rozliczeń zużycia mediów,

3) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,

4) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową,

5) podmiotom świadczących usługi doręczania korespondencji na podstawie zawartej umowy,

6) podmiotom współpracującym z nami przy organizacji przez nas działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

1) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

2) podmiotom przeprowadzającym lustracje spółdzielni mieszkaniowych;

3) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i windykacyjnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

4) podmiotom współpracującym z nami przy organizacji prowadzonej przez nas działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Przysługujące Państwu uprawnienia :

1. prawo dostępu do danych osobowych,

2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Ponadto mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.