Szanowni Członkowie,

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającą epidemią COVID-19 oraz zaplanowanym na dzień 14 września 2020 r., godz. 17.00 Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie w Miejskim Domu Kultury, ul. 3-go Maja 15 wszyscy uczestnicy Zgromadzenia mają obowiązek przestrzegania wymogów sanitarno-epidemiologicznych , w szczególności:

1. Na posiedzenie może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2. Na posiedzenie nie może przyjść osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3. Czekając na wejście do budynku, w którym odbywa się posiedzenie, osoby zachowują między sobą odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m) lub – gdy nie jest to możliwe – mają zakryte usta i nos; czekając na wejście do sali obrad wewnątrz budynku należy mieć zakryte usta i nos.

4. Na teren Miejskiego Domu Kultury mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem lub przyłbicą).

5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na ternie całego obiektu, z wyjątkiem sal obrad po zajęciu miejsc przez uczestników posiedzenia.

6. Podczas rejestracji delegat okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z tym dokumentem, po czym członek potwierdza swoją obecność na posiedzeniu podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego przyboru do pisania.

7. Przed wejściem na salę obrad należy dokonać dezynfekcji rąk.

8. Na salę obrad należy wchodzić pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób.

9. Osoby przebywające na sali obrad są zobowiązane zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca.

10. Miejsca będą zajmowane w szachownicę, czyli co drugie miejsce.

11. Podczas posiedzenia nie są zapewnione szatnie – każda osoba przechowuje rzeczy osobiste ( np. odzież wierzchnią, torebki podręczne) w obrębie swojego miejsca na sali obrad, parasole w woreczku foliowym, w sposób uniemożliwiającym kontakt dotykowy osobom trzecim.

12. Przy wejściu każdy uczestnik musi przedłożyć oświadczenie o stanie zdrowia według wzoru dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni.

13. Organizator posiedzenia nie zapewnia członkom przyborów do pisania.

14. Należy unikać tworzenia się grup osób przed obiektem, w którym odbywa się posiedzenie oraz bezpośrednio przed salą obrad – przed, w trakcie i po zakończeniu posiedzenia.

oświadczenie kandydatów do Rady Nadzorczej

RODO dla kandydatów do Rady Nadzorczej